Kristdala marknad ligger vid rätte vägknuten

Den 1 november 1813 hölls Kristdala marknad för första gången och traditionen vid den rätte vägknuten har hållit i sedan dess.

En enhällig sockenstämma hade redan i maj 1804 uttalat sig för en årlig marknad vid Kristdala kyrka, som skäl anfördes att endast en marknad fanns i Tunaläns härad.

Marknaden skulle bli ett tillskott för boskapsskötseln inom socknen då försäljning av djur kunde ske på nära håll, marknaden skulle även vara till nytta för angränsande socknar som Vena, Tuna och Döderhult.

Stämman beslutade att inlämna en ansökan till Kungliga Majestätet. Ansökan blev ingen framgång då den avslogs utan förklaring.

Under 1812 gjordes ett nytt försök och vid en konselj den 31 mars 1813 beviljade Kungliga Majestätet en årlig marknad. Första marknaden arrangerades den 1 november 1813.

Kristdala i centrum

Kristdalabornas fördel var att samhället var en central ort där fem vägar strålade samman. Redan från början anmälde flera av angränsande städers handlare och hantverkare att de ville uppföra försäljningsbodar under de kommande marknaderna. Kyrkorådet fastställde en årlig avgift på 16 skilling banco för varje bod.

Till marknaden 1818 uppfördes trettioen försäljningsbodar. I bodarna salufördes handelsvaror och marknadshandeln ökade mer och mer. Av räkenskaperna kan man utläsa att det på 1849 års marknad fanns 110 marknadsknallar.

Marknadsplatserna har skiftat under åren

Från början var den runt Kristdala kyrka. Därefter flyttades den till Storgatan från gamla Ebenhards affär till Gästgiveriet. När nya torget blev färdigställt flyttades marknaden dit men när torget blev kringbyggt flyttades marknaden till Dämmen där den hållit till sedan dess.

Försäljning och möten

Kristdala marknad är en köpenskapens dag inte endast för socken, den är också en mötesplats och mötestillfälle för många. I gamla tider förekom att marknads besökarna hade överförfriskat sig och inte kunde ta hand om sig själva då sattes de i kurran, fyllecellen, för att sova ruset av sig. Det hände ofta att kurran var överbelastad. Nutidens marknader är dock av en lugnare karaktär.

Källa: Kyrkotrakten i Kristdala socken